CHARAKTERYSTYKA ZAWODUJak sama nazwa wskazuje zarządca nieruchomości Warszawa zajmuje się odpowiednim zarządzaniem budynkiem, budynkami, osiedlem

2019-11-12

Zarządca nieruchomości zachowuje się w sposób, który nie godzi w interesy zatrudniającego go przedsiębiorcy prowadzącego działalność w zakresie zarządzania nieruchomościami. Zarządcy nieruchomości nie przestrzegający zasad etyki zawodowej ponoszą odpowiedzialność dyscyplinarną. Zarządca nieruchomości powinien wykonywać usługi według swojej najlepszej wiedzy i woli, uczciwie i z należytą starannością. CHARAKTERYSTYKA ZAWODUJak sama nazwa wskazuje zarządca nieruchomości Warszawa http://edyl.pl/pl/poradnik zajmuje się odpowiednim zarządzaniem budynkiem, budynkami, osiedlem. Zarządca nieruchomości winien wykazywać wysoką kulturę w kontaktach z użytkownikami, a także nie pozostawać obojętnym na ich problemy życiowe. Zarządca nieruchomości postępuje w taki sposób, aby właściciel nieruchomości darzył go oraz jego pracowników pełnym zaufaniem. Zarządcy nieruchomości nie wolno przyjmować od zainteresowanych, w związku z wykonywanymi czynnościami, jakichkolwiek korzyści osobistych lub majątkowych poza wynagrodzeniem ustalonym w umowie. Zarządca nieruchomości zobowiązany jest w szczególności do nie ujawniania osobom trzecim informacji, które w związku z wykonywanym zawodem uzyskał od zamawiającego. WARUNKI PRACYPraca zarządcy nieruchomości jest pracą urzędniczą. Zarządca nieruchomości ma obowiązek na bieżąco prowadzić i aktualizować dokumentację zarządzanej nieruchomości. Zarządca musi być osobą odpowiedzialną, gdyż skutki jego zaniedbań. Zarządca nieruchomości ma prawo w celach reklamowych informować o zarządzaniu daną nieruchomością, jeżeli właściciele nieruchomości wyrazili na to pisemną zgodę. Zarządca nieruchomości nie jest związany żądaniami zamawiającego a także użytkownika, jeżeli pozostawałyby one w sprzeczności z przepisami prawa lub standardami zawodowymi. W szczególności jeżeli inny zarządca negocjuje wynagrodzenie za zarządzanie nieruchomością, nie wolno innemu zarządcy, który powziął o tym wiadomość oferować cenę niższą za te usługę. Z usług zarządców nieruchomości korzystają najczęściej wspólnoty oraz spółdzielnie mieszkaniowe. Materiały promocyjne i sposób ich prezentacji nie mogą wywoływać wrażenia negatywnego, co do jakości usług oferowanych przez innych zarządców nieruchomości lub w jakikolwiek sposób im szkodzić. Swoim zachowaniem zarządca nieruchomości powinien dążyć do stworzenia warunków do wzajemnej wymiany informacji. Obowiązkiem zarządcy nieruchomości jest gromadzenie i staranne przechowywanie wszelkich dokumentów dotyczących zarządzanej nieruchomości. Zarządca nieruchomości wykazuje się wysoką kulturą osobistą w kontaktach z właścicielem nieruchomości, użytkownikami lokali, a także sądami, urzędami i instytucjami, przed którymi występuje. Zarządca nieruchomości obowiązany jest powstrzymać się od działań stanowiących nieuczciwą konkurencję lub nieuczciwą reklamę. Zarządca nieruchomości przy wykonywania obowiązków zawodowych obowiązany jest do postępowania zgodnie z zasadami zawartymi w tym Kodeksie oraz do dbałości o słuszny interes zlecającego zarząd. Obowiązek zachowania tajemnicy spoczywa na zarządcy nieruchomości także po ustaniu zarządzania nieruchomością, chyba że z obowiązku tego zwolniony został przez uprawniony organ.

Aktualności

Obejrzyj nasze video

@ Copyright 2018